AVG en Algemene voorwaarden


(Algemene voorwaarden: zie onder AVG)
AVG - Privacyverklaring voor Praktijk PWT, gevestigd te Velp (GLD), KvK 09202826


Praktijk PWT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: tel. +31 26 363 6054
Werkzaamheden van Praktijk PWT: het behandelen van mensen met Acupunctuur en Shiatsu Therapie, Moxa, Cuppen en daaraan gerelateerde therapieën.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk PWT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Naam verzekeraar en relatienummer
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, door het vraaggesprek en diagnose tijdens de behandeling(en). - Bankrekeningnummer voor het verwerken van de betaling van de behandeling(en).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Gegevens in het kader van uw gezondheid; dit omvat vragen ten aanzien van de algehele gezondheid (zowel gezonde kenmerken als klachten). Ook worden verbeteringen en/of verslechteringen naar aanleiding van de behandeling(en) verwerkt.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk PWT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het persoonlijk kunnen begeleiden door Praktijk PWT om de gebruikte therapieën zo optimaal mogelijk te kunnen toepassen. Hoe beter u kunt aangeven waar u behoefte aan heeft en hoe uw gezondheid functioneert, hoe meer wij de behandeling op uw situatie kunnen toepassen.

Op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- De behandelaar van Praktijk PWT is gehouden aan de RBCZ- beroepscode.
- Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) sluit Praktijk PWT met al haar cliënten die een afspraak maken voor Acupunctuur en of Shiatsu een behandelovereenkomst. Bij kinderen tot 16 jaar is voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). Zie algemene voorwaarden op voor de tekst van deze behandelovereenkomst.
-Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor cliënt en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. Zie onder algemene voorwaarden de tekst van de behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst valt onder de algemene voorwaarden van Praktijk PWT.

Geautomatiseerde besluitvorming
Center for Life neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk PWT) tussen zit.

Praktijk PWT gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen
-beveiligd emailverkeer.
-alle gegevens die naar aanleiding van inschrijfformulieren voor persoonlijke gezondheidsgegevens die in het kader van het kwalitatief goed kunnen geven van Acupunctuur, Shiatsu Therapie en/of aanverwante therapieen zoals omschreven op de website, worden genoteerd, worden op papier genoteerd en in een voor derden afgeschermde omgeving dagelijks opgeborgen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk PWT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Praktijk PWT is van mening dat een papieren dossier in vergelijking tot een computerprogramma minder gemakkelijk te kraken is, minder snel online te misbruiken, en bij de verwerking en up to date houden ervan niet afhankelijk is van derde partijen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wilma Teunissen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk PWT verstrekt uitsluitend gegevens aan derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk PWT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk PWT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in kopie naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar w.teun17d@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk PWT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is met grote zorg samengesteld.
Mocht u opmerkingen of vragen hebben over deze verklaring dan verzoek ik u deze te sturen naar w.teun17d@gmail.comAlgemene Voorwaarden Praktijk PWT Praktijk voor Acupunctuur en Shiatsu Therapie


Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie
De behandelaar is gehouden aan de RBCZ-beroepscode. De behandelaar stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandelovereenkomst volwassenen en kinderen
Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) zal voorafgaand aan de eerste behandeling een behandelovereenkomst worden getekend om duidelijkheid te scheppen voor cliënt en behandelaar wat de afspraken, rechten en plichten zijn. De behandelovereenkomst valt onder deze algemene voorwaarden. Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. Kinderen tussen de 12-16 jaar moeten akkoord gaan met de behandeling en daarom de overeenkomst mee tekenen of mondeling toestemming geven (hetgeen genoteerd wordt in het dossier). In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Openingstijden van de praktijk
Behandeling is op afspraak van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Duur, van de behandeling
De eerste behandeling (intake) duurt 90 minuten, de vervolgbehandeling duurt 75-90 minuten, tenzij anders nodig blijkt te zijn. Dit laatste wordt altijd overlegd met de cliënt tijdens de behandeling. Het kan zijn dat een behandeling iets uitloopt en dat u daarom iets moet wachten. Dit is in het belang van het goed afronden van een behandeling.

Telefonische Bereikbaarheid
De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail (zie contactgegevens). U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak
Bij verhindering dient de cliënt minimaal 48 uur van tevoren af te zeggen: telefonisch of per e-mail. Indien dit niet gebeurt wordt de behandeling in rekening gebracht. Bij overmacht wordt de behandeling ook in rekening gebracht, denk hierbij aan file, slecht weer, et cetera. Bij verhindering van de behandelaar wordt u zo tijdig mogelijk geïnformeerd en wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.